Frågor & svar

Har du frågor?

Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna vi får. Självklart är Du alltid välkommen att ringa eller maila om Du har några frågor!

Styrelsen beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen samt prövar om du som köpare uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.

Leta i första hand i Din mailbox. Avierna skickas alltid 3 åt gången, per kvartal.
Hittar Du den ändå inte, skicka ett mail till info@phforvaltning.se så skickar vi avin igen. 

Det är styrelsen i din bostadsrättsförening som tar beslut om andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning tillåts vanligen högst ett år i taget. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns att ladda ner här.

Alla ombyggnader som görs i lägenheten ska utföras fackmannamässigt. Vad gäller uttrycket ”fackmannamässigt” betyder det inte att arbetet måste utföras av en fackman på området. En lekman kan också utföra fackmannamässiga arbeten. Det viktiga är att arbetet utförs lika bra som om en fackman hade gjort det, vad gäller arbetet i sig såväl som materialval och liknande. Vid större ombyggnationer som även berör vatten, värme och konstruktion är det viktigt att alltid i förväg kontakta styrelsen. Kontakta oss gärna om du är osäker, eller vill ha tips och råd!

Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning. Förteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning (lägenhetsnummer), antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats, årsavgift och bostadsrättshavarens namn.

Felbedömning görs enligt köplagen då bostadsrätt är lös egendom. Vanligtvis säljs lägenheten i befintligt skick. Vad som ska anses utgöra ett fel måste då avgöras i förhållande till vad som uttryckligen har avtalats. Även om en fråga inte uttryckligen har reglerats i avtalet så kan det i alla fall anses utgöra ett fel om lägenhetens skick är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta. Fel måste reklameras inom skälig tid från det att det upptäcktes för att köparen ska kunna åberopa dem mot säljaren. Två år efter tillträdet får fel inte längre åberopas mot säljaren. Om fel föreligger i bostadsrätten kan köparen kräva avhjälpande, prisavdrag eller skadestånd.